FUNDUSZE EKOLOGICZNE W POLSCE

Fundusze ekologiczne tworzone są z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, dobrowolnych wpłat oraz kar za łamanie norm ekologicznych. W ten sposób zgromadzone środki przeznaczane są na finansowania działalności mającej na celu ochronę środowiska oraz zapewniają ciągłość realizacji przedsięwzięć ekologicznych. W Polsce funkcjonują obecnie:

  1. Fundusz Leśny, administrowany przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, który głównie skupia się na rozwoju infrastruktury lasów, ich uprawie i ochronie oraz wspomaga finansowo nadleśnictwa.
  2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który dzieli się na fundusz centralny i fundusze terenowe. Pierwszy zarządzany jest przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a drugi – przez wojewodów. Fundusz ten wypłaca odszkodowania, użyźnia gleby, wykonuje badania płodów rolnych czy rekultywuje nieużytki.
  3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dzieli się na Fundusz Narodowy oraz fundusze gminne i wojewódzkie. Podstawą jego działania jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Środki swe przeznacza głównie na inwestycje służące ochronie środowiska, działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej, utrzymywanie terenów zielonych i badania naukowe. Najważniejszym zadaniem ostatnich lat jest dysponowanie środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce. NFOŚiGW pozyskuje swe środki finansowe poprzez wpływy z gospodarczego korzystania ze środowiska oraz kar za naruszenie prawa ekologicznego. Udziela on pożyczek i dotacji na finansowanie inwestycji o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym.

Zostaw komentarz