PALIWA ALTERNATYWNE

Mianem paliw alternatywnych określa się paliwa pozyskane na drodze odzysku odpadów występujących w formie stałej, posiadających wartość opałową. Powstają w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne. W wyniku spalania nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych przez Ministra Środowiska. Są stosowane w przemyśle, np. w cementowniach, jako zamiennik węgla kamiennego.

Idea ich rozwoju bazuje na wyczerpujących się zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego.

Część odpadów wytwarzanych przez człowieka zawiera palne substancje organiczne, energię z których można wykorzystać do celów utylizacji. Właśnie odpady tego typu, których obróbka termiczna dostarcza energii, są szczególnie cenne. Do wytworzenia paliw zastępczych wykorzystać można np.: odpady komunalne, opony, drewno, tworzywa sztuczne, trociny, słomę, tekstylia, tworzywa sztuczne czy odpady zwierzęce.

Wykorzystanie paliw zastępczych pozwala chronić zasoby naturalne. Ponadto ma pozytywny wpływ na środowisko, gdyż wpływa na ograniczenie emisji gazów oraz przyczynia się do zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na składowiska.