PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Jest to największy w historii UE program operacyjny. Wielkość zaangażowanych środków wynosi 37,7 mld euro, przy wkładzie ze strony Unii na poziomie 28 mld euro (42% środków polityki spójności) i wkładzie krajowym w wysokości 9,4 mld euro.

Celem programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjności Polski przy jednoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska . Środki unijne zostaną podzielone pomiędzy sektory takie jak: transport, środowisko, energetyka, szkolnictwo wyższe, kultura i zdrowie. W ramach Programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 • gospodarka wodno-ściekowa;
 • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 • zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 • przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 • ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 • drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 • transport przyjazny środowisku;
 • bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 • infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 • bezpieczeństwo energetyczne;
 • kultura i dziedzictwo kulturowe;
 • bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 • infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 • pomoc techniczna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • pomoc techniczna Funduszu Spójności.

Instytucją zarządzającą programem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Ministerstwo Środowiska odpowiedzialne jest za realizację pierwszych pięciu priorytetów.

Badanie NPS - klik www.language-consulting.pl

Zostaw komentarz