PROGRAMY LIFE I LIFE+ ORAZ NATURA 2000

Program LIFE został utworzony w 1992 roku i wspierał politykę ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do UE oraz państwa leżące nad Morzem Bałtyckim i Morzem Śródziemnym.

Głównym celem programu było wzmocnienie polityki w zakresie ochrony środowiska, wdrażanie nowych przepisów w tej dziedzinie oraz wskazywanie nowych rozwiązań. Był to jedyny europejski instrument w całości koncentrujący się na ochronie środowiska. Program składał się z trzech tematycznych komponentów: przyroda, środowisko i kraje trzecie. Obecnie wszystkie środki na realizację tego programu zostały wyczerpane.

Kontynuacją tego programu jest LIFE+, którego realizacja jest przewidziana na lata 2007-2013. Program promuje innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, finansując w około 50-75% projekty z tego zakresu. Ta edycja również dzieli się na trzy komponenty:

  • przyroda i różnorodność biologiczna – w ramach tego komponentu przewiduje się projekty związane z ochroną przyrody, odbudowywaniem ekosystemów, naturalnych siedlisk i dzikiej flory i fauny;
  • polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska – ten komponent zajmuje się finansowaniem m.in. zapobiegania zmianom klimatycznym, poprawy jakości życia, ochrony wód, gleb i powietrza, monitorowania lasów, jak również tworzeniem prawa UE w zakresie ochrony środowiska;
  • informacja i komunikacja – w ramach tego komponentu dąży się do zminimalizowania negatywnego wpływu społeczeństwa i instytucji na środowisko poprzez finansowanie działań na rzecz zwiększenia ekologicznej świadomości społecznej.

Każdego roku Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków, biorąc pod uwagę wieloletni program strategiczny oraz priorytety krajowe. Finansowanie wspólnotowe może odbywać się przez dotacje i zamówienia publiczne (zakup towarów i usług). Komisja musi zapewnić proporcjonalny rozdział dofinansowanych projektów, zajmuje się również kontrolą i nadzorem przeprowadzanych projektów. Finansowanie w ramach projektu otrzymać mogą podmioty i instytucje publiczne lub prawne zarejestrowane na terenie dowolnego państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej.

Natura 2000 to program utworzenia w krajach UE sieci obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą programu są dwie dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych gatunków oraz typów siedlisk przyrodniczych uznanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Dąży się do stworzenia jednolitego prawa. Stworzona sieć obejmuje ok. 26 tys. obszarów. Polska dołączyła do programu w 2003 roku. Obecnie (aktualizacja z 2011) 823 obszary w Polsce są określone jako „mające znaczenie dla Wspólnoty”. Będą to specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptaków.

http://oratech.pl/

Zostaw komentarz