UTYLIZACJA

Poprzez utylizację rozumie się niszczenie lub powtórne wykorzystanie odpadów lub materiałów, które straciły swoją wartość użytkową. Aby gospodarka tymi zasobami była efektywna, należy uzyskane odpady odpowiednio sklasyfikować, biorąc pod uwagę ich genezę, użyteczność czy ekologiczną szkodliwość, jak również stosując kryteria z zakresu biologii, ekonomii, technologii i chemii fizycznej, takie jak: źródło pochodzenia, surowce, stan skupienia oraz stan chemiczny, toksyczność, zagrożenie dla środowiska oraz przydatność w dalszym wykorzystaniu.

Można wyróżnić aż 27 grup odpadów, wśród których wymienić można m.in.:

  • odpady zwierzęce, roślinne, drzewne, żywności roślinnej
  • odpady włókien naturalnych i syntetycznych oraz tekstyliów
  • chemiczne, szkła, metali
  • złom, odpady budowlane
  • odpady komunalne i radioaktywne

Oprócz znaczenia ekonomicznego, utylizacja ma również znaczenie sanitarne, przyczynia się bowiem do likwidacji ewentualnych ognisk chorób zakaźnych.

W 1870 roku zbudowano pierwszy na świecie obiekt utylizacji odpadów, była to spalarnia w Paddington. Po Wielkiej Brytanii metody termicznej utylizacji odpadów zaczęto stosować na początku XX wieku w Danii, Szwecji, Czechach i Polsce.

Każdy podmiot, którego działania prowadzą do powstawania odpadów, powinien również zaplanować ich zbieranie i unieszkodliwianie. Punktem wyjścia powinno być takie postępowanie, którego rezultatem będzie powstanie jak najmniejszej ilości odpadów. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy zapewnić ich unieszkodliwienie.

Wostal GRC Invest Partner

Zostaw komentarz